Axuda

Esta plataforma permite aos editores entregar a versión dixital preimpresión das súas obras, completando así o seu depósito legal.

Formatos de ficheiro

Esta plataforma acepta calquera formato de ficheiro de preimpresión. Non obstante, para facilitar a conservación a longo prazo das obras, o formato recomendado é un PDF que non conteña referencias a ficheiros externo (con fontes incrustadas). Idealmente, un PDF/A.

En canto á protección DRM, os ficheiros deben ser depositados sen protección para conservalos no repositorio da BNE.

Tendo en conta o número de ficheiros dixitais que se envían, as obras poden pertencer a unha destas catro categorías:

 1. O traballo completo está contido nun único ficheiro dixital.
 2. Obra completa dividida en partes (portada e corpo; capítulos; volumes), cada unha delas contida nun único arquivo dixital.
 3. Traballo completo composto por varios arquivos dixitais interrelacionados (un arquivo modelo cos seus tipos e imaxes).
 4. Traballo completo dividido en partes, formada cada unha delas por varios arquivos dixitais interrelacionados (unha ficha modelo cos seus tipos e imaxes).

No primeiro caso, o nome dese único ficheiro deberá identificar a obra seguindo algunha das convencións que se describen a continuación. Por Por exemplo, o ficheiro podería chamarse 9788420404967.pdf.

No segundo caso, o nome de cada parte engadiríase ao nome anterior. Por exemplo, 9788420404967_01-cover.pdf e 9788420404967_02-body.pdf. Usarase a orde alfabética dos nomes dos ficheiros para reconstruír o traballo. Recomendamos o uso de números (precedidos de ceros) para garantir que as partes estean na orde correcta.

No terceiro caso, o traballo debe entregarse como un ficheiro comprimido ZIP. Deste xeito, non será necesario cambiar o nome dos arquivos dixitais que compoñen a obra. É o ficheiro ZIP que debe seguir as convencións de nomenclatura establecidas no seguinte apartado. Por exemplo, 9788420404967.zip.

No cuarto caso, o traballo entregarase como un conxunto de ficheiros ZIP. Por exemplo, 9788420404967_01-cover.zip e 9788420404967_02-body.zip.

Convencións de nomenclatura

Para determinar cales son as obras que se depositan, establecéronse unha serie de convencións de nomenclatura de ficheiros. Estes nomes conteñen o número de ISBN, ISSN ou DL da obra para recoñecela.

Monografías

Para monografías enviadas como ficheiro dixital único (incluído o caso dun ficheiro ZIP), o nome dese ficheiro será o ISBN ou número de depósito legal da obra. O ISBN pode ser de 10 ou 13 díxitos e pode conter guións: 978-84-204-0496-7.pdf ou (preferentemente) 9788420404967.pdf. O DL está formado pola abreviatura da provincia, un espazo, o número de depósito, un guión e o ano: M 4410-2010.pdf

Para as monografías de varias partes, engádese un guión baixo (_) e o nome da parte aos nomes anteriores: 978-84-204-0496-7_01-cover.pdf ou (preferentemente) 9788420404967_01-cover.pdf

Seriais

O repositorio de ficheiros dixitais antes da impresión (preimpresión) das publicacións seriadas require que se lle asignen á publicación un número ISSN (International Número de serie estándar).

Podes comprobar se a túa publicación ten algunha consultando o Catálogo da Biblioteca Nacional de España ou o Portal do ISSN. Se á súa publicación non se lle asigna un número ISSN, póñase en contacto co Centro Nacional Español del ISSN.

Para os números de series, o nome debe seguir a seguinte patrón:

IIII-IIII_AAAAMMDD_N_E.S

Onde:

 • IIII-IIII é o ISSN da publicación escrita do xeito habitual: 1889-786X
 • AAAA é o ano, MM é o mes e DD é o día da data de publicación.
 • N é o número do elemento, expresado como un número de ata 5 díxitos.
 • E é unha etiqueta opcional que se pode engadir, separada por un guión baixo, no caso de números especiais ou extraordinarios que o requiran.
 • S é a extensión do ficheiro (pdf ou zip).

No caso de que a copia careza de día, mes ou número, prescindirase deste elemento. Por exemplo, nas publicacións mensuais pódese prescindir do día, e nas anuais o mes e o día. É obrigatorio dar polo menos o ano de publicación.

No caso dun número combinado formado por dous números e/ou dúas datas, é posible duplicar a data e/ou a numeración empregando un guión como separación, segundo o seguinte patrón: IIII-IIII_AAAAMMDD-AAAAMMDD_N-N_E.S

Exemplos:

 • Número 1, do 2 de xaneiro de 2023, da publicación co ISSN 1234-5678: 1234-5678_20230102_1.pdf.
 • Publicación mensual, no 50 (xaneiro de 2023): 1234-5678_202301_50.pdf.
 • Publicación anual (número 2023): 1234-5678_2023.pdf.
 • Summer Extra de xullo de 2023: 1234-5678_202307_Summer Extra.pdf.
 • Suplemento de motor número 52005 do 11 de outubro de 2023: 1234-5678_20231011_52005_Suplemento de motor.pdf.
 • Número 6-7 (xullo-agosto de 2023): 1234-5678_202307-202308_6-7.pdf.
 • #T1 2023: 1234-5678_20230101-20230331.pdf.

Automatización de depósitos

É posible automatizar o depósito de copias grazas ao funcionalidade que ofrece a interface web da plataforma. Isto permite, mediante dúas solicitudes sinxelas a través do protocolo HTTPS, abertas sesión nel e deposita automaticamente, de forma segura, o ficheiros desexados, sempre que cumpran as condicións de formato e nomenclatura mencionada nos apartados anteriores.

Para obter máis información sobre esta posibilidade podes contactar Servizos técnicos da BNE: