Ajuda

Aquesta plataforma permet a les editorials lliurar la versió digital de pre-print de les seves obres, per completar amb això el dipòsit legal.

Formats de fitxer

Aquesta plataforma accepta qualsevol format de fitxer de pre-print. Això no obstant, per facilitar la preservació a llarg termini de les obres, el format recomanat és un PDF que no contingui referències a fitxers externs (amb fonts incrustades). Idealment, un PDF/A.

Pel que fa a la protecció DRM, els arxius han de dipositar-se desprotegits per poder preservar-los al repositori de la BNE.

Atenent el nombre de fitxers digitals que s’envien, les obres poden pertànyer a una d’aquestes quatre categories:

 1. Obra completa continguda en un únic fitxer digital.
 2. Obra completa dividida en parts (coberta i cos; capítols; volums), cadascuna de les quals està continguda en un únic fitxer digital.
 3. Obra completa composta per diversos fitxers digitals interrelacionats (un fitxer de maqueta amb els seus tipus i imatges).
 4. Obra completa dividida en parts, cadascuna composta per diversos fitxers digitals interrelacionats (un fitxer de maqueta amb els seus tipus i imatges).

En el primer cas, el nom d’aquest únic fitxer haurà d’identificar l’obra seguint una de les convencions descrites més avall. Per exemple, el fitxer es podria anomenar 9788420404967.pdf.

En el segon cas, el nom de cada part s’afegiria al nom anterior. Per exemple, 9788420404967_01-cubierta.pdf i 9788420404967_02-cos.pdf. L’ordre alfabètic dels noms de fitxer s’utilitzarà per reconstruir l’obra. Recomanem l’ús de números (precedits per zeros) per assegurar que les parts queden en l’ordre correcte.

En el tercer cas, l’obra s’haurà de lliurar com a fitxer comprimit ZIP. D’aquesta manera, no cal canviar el nom dels fitxers digitals que formen l’obra. És el fitxer ZIP el que haurà de seguir les convencions de nom establertes a l’apartat següent. Per exemple, 9788420404967.zip.

En el quart cas, l’obra es lliurarà com a conjunt de fitxers ZIP. Per exemple, 9788420404967_01-cubierta.zip i 9788420404967_02-cos.zip.

Convencions de noms

Per determinar quines obres s’estan dipositant, s’han establert una sèrie de convencions de noms de fitxers. Aquests noms contenen l’ISBN, l’ISSN o el número de DL de l’obra per poder reconèixer-la.

Monografies

Per monografies lliurades com a únic fitxer digital (inclòs el cas d’un fitxer ZIP), el nom d’aquest fitxer serà l’ISBN o número de dipòsit legal de lobra. L’ISBN pot ser de 10 o 13 dígits i pot contenir guions: 978-84-204-0496-7.pdf o (preferiblement) 9788420404967.pdf. El DL està compost per l’abreviatura de la província, un espai, el número de dipòsit, un guionet i l’any: M 4410-2010.pdf

Per monografies amb diverses parts, als noms anteriors se’ls afegeix un guió baix (_) i el nom de la part: 978-84-204-0496-7_01-cubierta.pdf o (preferiblement) 9788420404967_01-cubierta.pdf

Publicacions seriades

El dipòsit dels fitxers digitals previs a la impressió (pre-prints) de publicacions seriades requereix que la publicació tingui assignat un número d’ISSN (International Standard Serial Number).

Podeu comprovar si la vostra publicació en té un consultant el catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya o el Portal de l’ISSN. En cas que la vostra publicació no tingui assignat un número d’ISSN, si us plau, poseu-vos en contacte amb el Centre Nacional Espanyol de l’ISSN.

Per a exemplars de publicacions seriades, el nom ha de seguir el patró següent:

IIII-IIII_AAAAMMDD_N_E.S

On:

 • IIII-IIII és l’ISSN de la publicació escrit de la manera habitual: 1889-786X
 • AAAA és l’any, MM és el mes i DD és el dia de la data de publicació.
 • N és el número d’exemplar, expressat com a número de fins a 5 dígits.
 • E és una etiqueta opcional que es pot afegir, separada per guió baix, en el cas de números especials o extraordinaris que ho requereixin.
 • S és l’extensió del fitxer (pdf o zip).

En cas que l’exemplar no tingui dia, mes o número, es prescindirà d’aquest element. Per exemple, en publicacions mensuals es pot prescindir del dia, i en anuals del mes i del dia. És obligatori donar com a mínim l’any de publicació.

En el cas d’un nombre combinat que comprèn dos números i/o dues dates, és possible duplicar la data i/o la numeració usant un guionet com a separació, segons el patró següent: IIII-IIII_AAAAMMDD-AAAAMMDD_N-N_E.S

Exemples:

 • Número 1, de 2 de gener de 2023, de la publicació amb ISSN 1234-5678: 1234-5678_20230102_1.pdf.
 • Publicació mensual, núm. 50 (gener 2023): 1234-5678_202301_50.pdf.
 • Publicació anual (número de 2023): 1234-5678_2023.pdf.
 • Extra d’estiu de juliol 2023: 1234-5678_202307_Extra d’estiu.pdf.
 • Suplement Motor del número 52005 de l’11 d’octubre de 2023: 1234-5678_20231011_52005_Suplement Motor.pdf.
 • Número 6-7 (juliol-agost 2023): 1234-5678_202307-202308_6-7.pdf.
 • Núm. del primer trimestre del 2023: 1234-5678_20230101-20230331.pdf.

Automatització del dipòsit

És possible automatitzar el dipòsit dels exemplars gràcies a la funcionalitat que ofereix la interfície web de la plataforma. Aquesta permet, mitjançant dues senzilles peticions a través del protocol HTTPS, obrir sessió a la mateixa i dipositar automàticament, de forma segura, els arxius que es vulgui, mentre compleixin les condicions de format i nomenclatura esmentades als apartats anteriors.

Per a més informació sobre aquesta possibilitat podeu posar-vos en contacte amb els serveis tècnics de la BNE: